KVKK

KAZMAZ & YALÇIN HUKUK BÜROSU KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA VE AÇIK RIZA METNİ AMAÇ, KAPSAM VE BÜROMUZUN VERİ SORUMLUSU KONUMU

Kazmaz&Yalçın Hukuk Bürosu olarak; müvekkillerimizin, borçlularımızın, iş ortaklarımızın başta temel hak ve özgürlüklerinin ve özel hayatlarına ilişkin gizliliğin korunması olmak üzere, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması öncelikli prensiplerimiz arasındadır. Bu nedenlerle ilgili 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırladığımız “AYDINLATMA METNİNİ” sizlerle paylaşıyoruz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (Kazmaz&Yalçın Hukuk Bürosu KVK Politikası”) ile Kazmaz&Yalçın Hukuk Bürosu tarafından kişisel verilerin korunmasında ve işlenmesinde benimsenen ilkeler düzenlenmekte, KVK Politikası ile Kazmaz&Yalçın Hukuk Bürosu tarafından yürütülen faaliyetlerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) yer alan düzenlemelere uyumuna ilişkin temel prensipler belirlenmektedir.

Bu anlamda; Kazmaz&Yalçın Hukuk Bürosu, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar. Bu yolla KVK Politikası düzenlemelerinin uygulanması ile Kazmaz&Yalçın Hukuk Bürosunun benimsediği veri güvenliği ilkeleri sürdürülebilir kılınmış olacaktır.

KVK POLİTİKASI İLE KİŞİSEL VERİLERİ ELDE EDİLECEK VE YÖNETİLECEK KİŞİ GRUPLARI

-Kazmaz&Yalçın Hukuk Bürosu çalışanları, eski çalışanları ile, hizmet akdi kurulmamış ancak kurulmak üzere Kazmaz&Yalçın Hukuk Bürosu değerlendirmesine alınan kişiler.

-Kazmaz&Yalçın Hukuk Bürosunun iş ortakları, müvekkilleri gerçek ve tüzel kişi kuruluşlar ile bunların gerçek kişi yetkilileri, hissedarları, çalışanları.

-Kazmaz&Yalçın Hukuk Bürosunun faaliyet gösterdiği ofisi veya web sayfasını ziyaret eden, abone olan gerçek kişiler.

-Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamında olmayan tüm gerçek kişiler.

TEMEL İLKELERE UYGUNLUK

Kazmaz&Yalçın Hukuk Bürosu tarafından, kişisel verilerin korunması, ilgili mevzuata uyum sağlanması ve uyumun sürdürülmesi kapsamında aşağıda sıralanan temel ilkeler benimsenmiştir.

Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerinin Veri İşleme Şartlarına Uygun Olarak Gerçekleştirilmesi

Kazmaz&Yalçın Hukuk Bürosu, kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerini yürütürken, temel ilkelere uymak kaydıyla, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddeleri ile Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesine İlişkin Yönetmelik’te belirlenen veri işleme şartlarına uygun hareket etmektedir. Bu doğrultuda, gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri bakımından söz konusu veri işleme şartlarının mevcut olup olmadığını tespit etmekte; aşağıda sıralanan şartların bulunmaması durumunda kişisel veri işleme faaliyetini gerçekleştirmemektedir.

-Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Varlığı,

-Kişisel Veri İşleme Faaliyetinin Kanunlarda Açıkça Öngörülmüş Olması,

-Fiili İmkansızlık Nedeniyle Veri Sahibinin Açık Rızasının Elde Edilememesi ve Kişisel Veri İşlemenin Zorunlu Olması,

-Kişisel Veri İşleme Faaliyetinin Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması,

-Kazmaz&Yalçın Hukuk Bürosunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi için Kişisel Veri İşleme Faaliyeti Yürütülmesinin Zorunlu Olması,

-Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi,

-Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması,

Veri Sahibinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Şartıyla Kişisel Veri İşleme Faaliyetinin – Yürütülmesinin Kazmaz&Yalçın Hukuk Bürosunu Menfaatleri için Zorunlu Olması

Kişisel Verileri Hukuka Ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olarak İşleme

Kazmaz&Yalçın Hukuk Bürosu; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, Kişisel Verilerin Korunması mevzuatına uygun olarak, kişisel veri işleme faaliyetlerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak yürütmektedir. 

“İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.” Victor Hugo