Ortaklığın Giderilmesi Davası ( İzale-İ Şuyu )

Ortaklığın Giderilmesi Davası ( İzale-İ Şuyu )

Ortaklığın giderilmesi davası (izale-i şuyu) , paylı veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallarda ortaklar arasındaki paydaşlığa son verilerek ferdi mülkiyete geçişi sağlayan ve davanın tarafları açısından benzer sonuçlar doğuran bir dava türüdür. Ortaklığın giderilmesi davasındaki amaç, taraflar arasında çıkan uyuşmazlığın ortaklığın giderilerek sona erdirilmesidir.

Mahkeme tarafından, taşınır veya taşınmazın ortaklar arasında tam olarak bölünebilir durumda olması halinde aynen taksimine, aynen taksimi mümkün değil ise açık arttırma yoluyla satılmasına karar verilir. Neticede uyuşmazlık, dava konusu malın ortaklar arasında bölünmesiyle veya açık arttırma yoluyla satılmasıyla sona erdirilir.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINI KİMLER AÇABİLİR ?

Türk Medeni Kanunu madde 698 uyarınca ‘’ Hukukî bir işlem gereğince veya paylı malın sürekli bir amaca özgülenmiş olması sebebiyle paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça, paydaşlardan her biri malın paylaşılmasını isteyebilir.’’ Bu hükme göre ortaklığın giderilmesi davasını açabilecek kişiler malın paydaşlarıdır. Davayı paydaşlardan yalnızca biri açabileceği gibi birden fazla paydaş birlikte de açabilir.

DAVA KİME KARŞI AÇILIR ?

Taşınır veya taşınmaza ortak olan paydaşlar kendi aralarında nasıl paylaşım yapılacağına ilişkin bir anlaşma yaparak ortaklığı sona erdirebilirler. Anlaşma yoluyla ortaklık sonra erdirilemezse yani ortaklardan biri veya birden fazlası ortaklığın giderilmesini istemez ya da anlaşmaya varılamazsa, paydaşlardan biri veya birden fazlası diğer ortaklar aleyhine ortaklığın giderilmesi davası (izale-i şuyu) davası açarak ortaklığın giderilmesini isteyebilir.

GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Ortaklığın giderilmesi davasında görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi’dir. (HMK.md.4) HMK.112.md. uyarınca dava taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde dava açılır.

SATIŞ SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ

TMK madde 699/3 hükmüne göre ‘’Bölme istemi durum ve koşullara uygun görülmezse ve özellikle paylı malın önemli bir değer kaybına uğramadan bölünmesine olanak yoksa, açık artırmayla satışa hükmolunur. Satışın paydaşlar arasında artırmayla yapılmasına karar verilmesi, bütün paydaşların rızasına bağlıdır.’’

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere, taşınır veya taşınmazın aynen taksimi mümkün değil ise mahkemece ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilir. Bu duruma genellikle taşınmazlarda rastlanmaktadır. Taşınmaz satışı açık arttırma suretiyle yapılır. Satışa ilk olarak takdir edilen bedelin %50’sinden itibaren başlanır. İhaleye herkes katılabilir. Taşınmaz satışı neticesinde maliklere hisselerine düşen bedel ödenir. Taşınmaz üzerindeki bina, ağaç vs. gibi eklentiler var ise bunlar da satış bedeline dahil edilir, kime ait ise bedeli ayrıca kendisine ödenir.

Related Posts

Leave a Reply