Türkiye ve Yabancı Ülkelerde Yatırım Yoluyla Oturum İzni ve Vatandaşlık Elde Etme Süreci

Son yıllarda gerek Türkiye’de gerekse bazı Avrupa ülkelerinde yabancılara yatırım yoluyla oturum izni imkânı veren bazı hukuki düzenlemelere gidildi. Böylelikle söz konusu ülkeye yabancı yatırımcı çekilirken, yabancı yatırımcının da vatandaşlık elde etmesinin önü açılmış oldu.

Bu yazımızda Avrupa Birliği üye ülkelerinden Portekiz’de ve Türkiye’de bu yöndeki hukuki süreçten bahsedeceğiz.

Portekiz’de Yatırım Yolu ile Oturum İzni (Altın Vize)

Portekiz’de Ekim 2012 tarihinde yayımlanan yasa uyarınca AB vatandaşı olmayan yabancılara, yatırım yoluyla oturum izni ve bu sürecin sonucunda Portekiz vatandaşlığı verilmesinin önü açıldı. “Altın Vize” adı verilen bu süreçle elde edilen oturum izni, yabancı yatırımcıya Portekiz’e giriş ve/veya Portekiz’de serbestçe ikamet etme ve Schengen Bölgesi’ne dahil olan AB ülkelerine serbest seyahat hakkı gibi, Portekiz vatandaşlarına sağlanan (oy hakkı hariç) her hakkı tanımakta. Süreç sonunda kişi, en az 5 yıl boyunca yatırımlarını muhafaza ettiği takdirde Portekiz pasaportu da elde edebilmekte.

Altın Vize, yabancıların Portekiz’de yatırım yapmasını cazip kılacak esnek bir program ve bu programa başvuran yatırımcının bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve ebeveynleri de bu haklardan istifade edebilmekte.

Altın Vize Opsiyonları Nelerdir?

 • Gayrimenkul iktisabı yoluyla oturum izni (aşağıda detaylıca bahsedilecektir)
 • Herhangi bir Portekiz bankasında kişi adına açılacak hesaba 1.000.000 Euro tutarında fon transferi,
 • En az 10 (on) kişiyi istihdam edecek surette şirket kurulması,
 • Portekiz teknoloji ve bilim sistemine bağlı olan kamu veya özel bilimsel araştırma kuruluşlarınca yürütülen bir araştırmaya en az 350.000 Euro tutarında bağışta bulunmak,
 • Portekiz milli kültürel mirasının bakım veya onarımı yahut sanatsal bir faaliyeti desteklemek veya yatırımda bulunmak üzere en az 250.000 Euro tutarında fon transferinde bulunmak,
 • Belirli şirketlere sermaye sağlamak amacıyla, girişim sermayesi fonlarında veya yatırımlarda pay almak üzere en az 350.000 Euro tutarında fon transferinde bulunmak,
 • Kayıtlı merkezi Portekiz’de bulunan bir şirketin hisseli sermayesini artırmak veya şirket sermayesini oluşturmak üzere en az 350.000 Euro tutarında fon transfer etmek ve ayrıca 3 yıl boyunca en az 5 kalıcı iş imkânı sağlamak

Gayrimenkul Alımı Yoluyla Altın Vize

Yatırımcının, gayrimenkul alım yöntemiyle altın vize yoluna başvurmak istemesi halinde kendisine iki seçenek sunuluyor:

 • En az 30 yaşında veya kentsel dönüşüm alanında kalan bir gayrimenkulün alınarak yenilemeden geçirilmesi. Bu seçenekte gayrimenkulün rehabilitasyonu dahil olmak üzere, en az yatırım meblağı 350.000 Euro olarak belirlenmiştir.
 • En az 500.000 Euro olmak üzere gayrimenkul iktisabı. Bu seçenekte tek gayrimenkul almak zorunlu değildir. Gayrimenkuller birden fazla da olabilir.

Başvuru süreci aşağıdaki şekilde ilerlemektedir:

 1. Öncelikle Portekiz vergi numarası alınır ve yerel bir bankada hesap açılır,
 2. Yatırım metodu belirlenir ve yatırım gerçekleştirilir (işlemler tamamlanmadan önce mutlak surette avukattan hukuki danışmanlık alınması tavsiye edilir)
 3. Yatırımcının kendi ülkesinden gereken evrak, gereken surette hazır edilir,
 4. Portekiz’den gereken evrak hazır edilir,
 5. Altın Vize formları doldurularak başvuru yapılır ve başvuru ücreti ödenir,
 6. Yabancı ve Sınırlar Dairesi’nden (SEF) ilk onay dönüşü beklenir,
 7. Biyometrik randevusu için tarih seçilir,
 8. Evrak asılları yüz yüze randevu gününe hazır edilir ve görüşme gerçekleştirilir,
 9. Nihai onay beklenir,
 10. Onay akabinde oturum izni alınır.

Her yenileme dönemi sonunda benzer bir süreç tekrar gerçekleştirilir.

Gayrimenkul satın alım süreci de ön satış sözleşmesi ve nihai satış sözleşmesi ile tapu devri olmak üzere 2 veya 3 adımda gerçekleşmektedir.

Altın Vize’nin Geçerlilik Süresi Nasıl İşlemektedir?

Yatırım yoluyla alınan ikamet izni, 2+3+1 şeklinde 3 defalık bir yenilemeye tabidir. Yatırımcı, ilk iki yıllık süre içerisinde en az 14 günü Portekiz’de geçirmelidir. İlk oturum kartının sona erme tarihine en geç 30 gün kalana kadar kartı tekrar yenilemek üzere başvuruda bulunulmalıdır.

Bu aşamadan sonra 3 yıllık bir yeni oturum kartı alınmaktadır. Bu süreçte ise yatırımcının en az toplam 21 gün olmak üzere Portekiz’de bulunması beklenmektedir. (Bu süre ayrı ayrı geçirilebilir.)

5 yılın akabinde yatırımcı, süresiz oturum izni veya vatandaşlık seçeneklerinden birini tercih etme imkanı kazanacaktır. Her ikisinden birini tercih etmek istemezse, yatırımcı her 3 yılda bir altın vizesini yenileme imkanına da sahiptir.

Süreçte Karşılaşılabilecek Ücret ve Masraflar

Altın vize sürecinde başvurucu ve ailesinden aşağıdaki ücretler alınmaktadır:

Yatırımcının başvurusu üzerine ilk kişiden 532,70 Euro ve geri kalan her bir aile üyesinden kişi başı 83,10 Euro başvuru ücreti; başvurunun onaylanması halinde ise her bir başvuran içinse kişi başına 5.274,40 Euro onay ücreti alınmaktadır.

İlk iki yıllık oturum izninin sona ermesi üzerine yenileme başvurusu için yine ilk başvuruda olduğu gibi, birinci başvurucu için 532,70 Euro ve diğer aile üyeleri için kişi başı 83,10 Euro olmak üzere işlem ücreti ve ayrıca bu defa her bir başvurucu adına kişi başı 2.637,20 Euro olmak üzere ödeme yapılması gerekmektedir. Bu ikinci başvuruda oturum izni süresi 3 yıllıktır. 5. Yılın sonunda süresi oturum izni veya vatandaşlığa başvurma imkanı doğacaktır.

Süreçte danışmanlık firmaları veya aracı kuruluşlardan hizmet alınması halinde bu firma ve/veya kuruluşlara ödenmesi gereken ücretler farklılık gösterdiğinden makaleye dahil edilmemiştir.

Yatırımlarının Tabi Olduğu Vergiler:

Altın vize sürecinde istifade edilecek yatırımların tabi olduğu vergiler ise aşağıdaki şekilde farklılık göstermektedir:

 1. “IMI” – Taşınmaz Emlak Vergisi: Mülkün bedeline göre tahakkuk ettirilir. IMT ile birlikte esas mülk vergileri bu iki vergidir. Belediye’ye ödenir. Bu nedenle Belediye’ye göre değişiklik göstermekle birlikte genellikle %0,3 ile %0,45 arasında değişir. Yılda bir kez, yılın son günü ödenir.
 2. “IMT” – Taşınmaz Devri Vergisi: Yine mülk bedeli üzerinden tahakkuk ettirilir. Bir defaya mahsus olup altın vizeye konu gayrimenkulün alımı sırasında ödenir. Daimi ikametgah olarak kullanılacak gayrimenkullerde 574.323 Euro’ya kadar %8, bu tutardan sonrası için %6 oranındadır. Tatil evi/yazlık benzeri kullanılacak evlerde ise 550.836 Euro’ya kadar %8, bu tutardan sonrası için ise %6 oranındadır.
  (Not: Portekiz’de gayrimenkul yatırımının şehir rehabilitasyonu amacıyla gerçekleştirilmesi halinde, yatırımcı “IMT”den muaf tutulabilir.)
 3. “AIMI” – Gelir Vergisi: Mülk değerinin 600.000 Euro’yu aşması halinde söz konusu olur.
 4. Damga Vergisi
 5. Altın Vize gayrimenkulünün kiralanması halinde işbu kira üzerinden alınacak vergi.

Türkiye’de Yatırım Yoluyla Vatandaşlık

Türkiye Cumhuriyeti’nde hayata yeni geçirilen bir uygulama olan yabancı yatırımcı programı sayesinde Türkiye sınırları içerisinde 250.000,00 USD (Amerikan Doları) tutarında gayrimenkul yatırımı yapacak olan yabancılara Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı verilmektedir. Yabancı yatırımcının yaptığı vatandaşlık başvurusu neticesinde Türk vatandaşlığına hak kazanmasıyla beraber eşi ve çocukları da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanma hakkına sahip olmaktadırlar.

Türk vatandaşlığının kazanılmasına dair usul ve esaslar temel olarak 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda düzenlenmiştir.

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 12. Maddesinde sayılan hallerde yabancılar, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak kaydıyla genel olarak Türk vatandaşlığının kazanılmasında aranan diğer şartlara bakılmaksızın Cumhurbaşkanlığı’nın kararıyla Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

Yatırım Yoluyla vatandaşlığın kazanılmasında dikkatle ve özenle izlenmesi gereken aşamalar bulunmaktadır. Başvurunun yapılması, başvuru sürecinin takibi ve başvurunun neticesi sonrası süreçleri hukuki bilgi ve ilgi gerektiren süreçlerdir. Bu kapsamda;

Öncelikle alınacak olan gayrimenkulün iyi tespit edilmesi gerekir.

Yatırım yapılan gayrimenkulün/taşınmazın kanunen aranan miktarı sağlayıp sağlamadığı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş olan geçerli lisansa sahip gayrimenkul değerleme uzmanlarının yapacağı gayrimenkul değerleme raporuyla tespit edilmelidir. Bu bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yatırım maksadıyla alınan gayrimenkulün 3 yıl süre ile satılmaması gerekmektedir. Aksi halde başvuru süreci sekteye uğramaktadır Gayrimenkulün 3 yıl süre ile satılmayacağı yabancı yatırımcı tarafından ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Dairesinde düzenlenecek olan resmi kayıtta belirtilmelidir. İlgili resmi kaydın beyanlar hanesine “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesi kapsamında edinim tarihinden itibaren üç yıl içerisinde satılmayacağı taahhüdü vardır.” şerhi düşülür.

Birden fazla gayrimenkul alarak kanunun aradığı değerin sağlanması mümkündür. Alınan gayrimenkullerin değerleme raporlarındaki toplam değerleri üzerinden tespit yapılır. Sağlanması gereken değer Amerikan Doları cinsindendir. Bu değer hesaplanırken işlemin/işlemlerin yapılmış olduğu tarihteki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır. İşlemler tamamlandıktan sonra ilgili tapu örneği kişiye verilir.

Kanunen aranan Amerikan Doları cinsinden değeri sağladığı uzman raporuyla sabit olan gayrimenkul için “değerleme raporuna” istinaden Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nden “Uygunluk Belgesi” alınması gerekir. Uygunluk Belgesine başvurunun yapılması, başvurunun takip edilmesi ve başvurunun neticelendirilmesi süreçlerinin de dikkat ve özenle takip edilmesi gerekir.

Uygunluk belgesini ve vatandaşlık başvurusunda aranan diğer belgeleri de hazır bulunduran yabancı yatırımcının vatandaşlık başvurusu yapılır.

Yabancı yatırımcının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gayrimenkul alarak Türk vatandaşlığı başvurusu yapabilmesi ve buna hak kazanabilmesi uygulaması genel hatlarıyla bu şekildedir. Başvurunun yapılması, takip edilmesi ve neticelendirilmesi aşamaları hukuki bilgi ve yoğun dikkat gerektirdiğinden bir uzman desteği alınması önerilir.

Kazmaz & Yalçın Hukuk Bürosu olarak müstakbel yatırımcılara özellikle de bu gibi teferruatlı hukuki işlemler gerektiren süreçlerde mutlak surette uzman bilgisi alınmasını tavsiye etmekte ve yabancı ülkede yatırım düşünmeleri halinde de 30 yılı aşkın tecrübemiz ve bilgi birikimimizle müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Daha fazla bilgi için ofisimizle irtibata geçebilirsiniz.

Son yıllarda gerek Türkiye’de gerekse bazı Avrupa ülkelerinde yabancılara yatırım yoluyla oturum izni imkânı veren bazı hukuki düzenlemelere gidildi. Böylelikle söz konusu ülkeye yabancı yatırımcı çekilirken, yabancı yatırımcının da vatandaşlık elde etmesinin önü açılmış oldu.

Bu yazımızda Avrupa Birliği üye ülkelerinden Portekiz’de ve Türkiye’de bu yöndeki hukuki süreçten bahsedeceğiz.

Portekiz’de Yatırım Yolu ile Oturum İzni (Altın Vize)

Portekiz’de Ekim 2012 tarihinde yayımlanan yasa uyarınca AB vatandaşı olmayan yabancılara, yatırım yoluyla oturum izni ve bu sürecin sonucunda Portekiz vatandaşlığı verilmesinin önü açıldı. “Altın Vize” adı verilen bu süreçle elde edilen oturum izni, yabancı yatırımcıya Portekiz’e giriş ve/veya Portekiz’de serbestçe ikamet etme ve Schengen Bölgesi’ne dahil olan AB ülkelerine serbest seyahat hakkı gibi, Portekiz vatandaşlarına sağlanan (oy hakkı hariç) her hakkı tanımakta. Süreç sonunda kişi, en az 5 yıl boyunca yatırımlarını muhafaza ettiği takdirde Portekiz pasaportu da elde edebilmekte.

Altın Vize, yabancıların Portekiz’de yatırım yapmasını cazip kılacak esnek bir program ve bu programa başvuran yatırımcının bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve ebeveynleri de bu haklardan istifade edebilmekte.

Altın Vize Opsiyonları Nelerdir?

 • Gayrimenkul iktisabı yoluyla oturum izni (aşağıda detaylıca bahsedilecektir)
 • Herhangi bir Portekiz bankasında kişi adına açılacak hesaba 1.000.000 Euro tutarında fon transferi,
 • En az 10 (on) kişiyi istihdam edecek surette şirket kurulması,
 • Portekiz teknoloji ve bilim sistemine bağlı olan kamu veya özel bilimsel araştırma kuruluşlarınca yürütülen bir araştırmaya en az 350.000 Euro tutarında bağışta bulunmak,
 • Portekiz milli kültürel mirasının bakım veya onarımı yahut sanatsal bir faaliyeti desteklemek veya yatırımda bulunmak üzere en az 250.000 Euro tutarında fon transferinde bulunmak,
 • Belirli şirketlere sermaye sağlamak amacıyla, girişim sermayesi fonlarında veya yatırımlarda pay almak üzere en az 350.000 Euro tutarında fon transferinde bulunmak,
 • Kayıtlı merkezi Portekiz’de bulunan bir şirketin hisseli sermayesini artırmak veya şirket sermayesini oluşturmak üzere en az 350.000 Euro tutarında fon transfer etmek ve ayrıca 3 yıl boyunca en az 5 kalıcı iş imkânı sağlamak

Gayrimenkul Alımı Yoluyla Altın Vize

Yatırımcının, gayrimenkul alım yöntemiyle altın vize yoluna başvurmak istemesi halinde kendisine iki seçenek sunuluyor:

 • En az 30 yaşında veya kentsel dönüşüm alanında kalan bir gayrimenkulün alınarak yenilemeden geçirilmesi. Bu seçenekte gayrimenkulün rehabilitasyonu dahil olmak üzere, en az yatırım meblağı 350.000 Euro olarak belirlenmiştir.
 • En az 500.000 Euro olmak üzere gayrimenkul iktisabı. Bu seçenekte tek gayrimenkul almak zorunlu değildir. Gayrimenkuller birden fazla da olabilir.

Başvuru süreci aşağıdaki şekilde ilerlemektedir:

 1. Öncelikle Portekiz vergi numarası alınır ve yerel bir bankada hesap açılır,
 2. Yatırım metodu belirlenir ve yatırım gerçekleştirilir (işlemler tamamlanmadan önce mutlak surette avukattan hukuki danışmanlık alınması tavsiye edilir)
 3. Yatırımcının kendi ülkesinden gereken evrak, gereken surette hazır edilir,
 4. Portekiz’den gereken evrak hazır edilir,
 5. Altın Vize formları doldurularak başvuru yapılır ve başvuru ücreti ödenir,
 6. Yabancı ve Sınırlar Dairesi’nden (SEF) ilk onay dönüşü beklenir,
 7. Biyometrik randevusu için tarih seçilir,
 8. Evrak asılları yüz yüze randevu gününe hazır edilir ve görüşme gerçekleştirilir,
 9. Nihai onay beklenir,
 10. Onay akabinde oturum izni alınır.

Her yenileme dönemi sonunda benzer bir süreç tekrar gerçekleştirilir.

Gayrimenkul satın alım süreci de ön satış sözleşmesi ve nihai satış sözleşmesi ile tapu devri olmak üzere 2 veya 3 adımda gerçekleşmektedir.

Altın Vize’nin Geçerlilik Süresi Nasıl İşlemektedir?

Yatırım yoluyla alınan ikamet izni, 2+3+1 şeklinde 3 defalık bir yenilemeye tabidir. Yatırımcı, ilk iki yıllık süre içerisinde en az 14 günü Portekiz’de geçirmelidir. İlk oturum kartının sona erme tarihine en geç 30 gün kalana kadar kartı tekrar yenilemek üzere başvuruda bulunulmalıdır.

Bu aşamadan sonra 3 yıllık bir yeni oturum kartı alınmaktadır. Bu süreçte ise yatırımcının en az toplam 21 gün olmak üzere Portekiz’de bulunması beklenmektedir. (Bu süre ayrı ayrı geçirilebilir.)

5 yılın akabinde yatırımcı, süresiz oturum izni veya vatandaşlık seçeneklerinden birini tercih etme imkanı kazanacaktır. Her ikisinden birini tercih etmek istemezse, yatırımcı her 3 yılda bir altın vizesini yenileme imkanına da sahiptir.

Süreçte Karşılaşılabilecek Ücret ve Masraflar

Altın vize sürecinde başvurucu ve ailesinden aşağıdaki ücretler alınmaktadır:

Yatırımcının başvurusu üzerine ilk kişiden 532,70 Euro ve geri kalan her bir aile üyesinden kişi başı 83,10 Euro başvuru ücreti; başvurunun onaylanması halinde ise her bir başvuran içinse kişi başına 5.274,40 Euro onay ücreti alınmaktadır.

İlk iki yıllık oturum izninin sona ermesi üzerine yenileme başvurusu için yine ilk başvuruda olduğu gibi, birinci başvurucu için 532,70 Euro ve diğer aile üyeleri için kişi başı 83,10 Euro olmak üzere işlem ücreti ve ayrıca bu defa her bir başvurucu adına kişi başı 2.637,20 Euro olmak üzere ödeme yapılması gerekmektedir. Bu ikinci başvuruda oturum izni süresi 3 yıllıktır. 5. Yılın sonunda süresi oturum izni veya vatandaşlığa başvurma imkanı doğacaktır.

Süreçte danışmanlık firmaları veya aracı kuruluşlardan hizmet alınması halinde bu firma ve/veya kuruluşlara ödenmesi gereken ücretler farklılık gösterdiğinden makaleye dahil edilmemiştir.

Yatırımlarının Tabi Olduğu Vergiler:

Altın vize sürecinde istifade edilecek yatırımların tabi olduğu vergiler ise aşağıdaki şekilde farklılık göstermektedir:

 1. “IMI” – Taşınmaz Emlak Vergisi: Mülkün bedeline göre tahakkuk ettirilir. IMT ile birlikte esas mülk vergileri bu iki vergidir. Belediye’ye ödenir. Bu nedenle Belediye’ye göre değişiklik göstermekle birlikte genellikle %0,3 ile %0,45 arasında değişir. Yılda bir kez, yılın son günü ödenir.
 2. “IMT” – Taşınmaz Devri Vergisi: Yine mülk bedeli üzerinden tahakkuk ettirilir. Bir defaya mahsus olup altın vizeye konu gayrimenkulün alımı sırasında ödenir. Daimi ikametgah olarak kullanılacak gayrimenkullerde 574.323 Euro’ya kadar %8, bu tutardan sonrası için %6 oranındadır. Tatil evi/yazlık benzeri kullanılacak evlerde ise 550.836 Euro’ya kadar %8, bu tutardan sonrası için ise %6 oranındadır.
  (Not: Portekiz’de gayrimenkul yatırımının şehir rehabilitasyonu amacıyla gerçekleştirilmesi halinde, yatırımcı “IMT”den muaf tutulabilir.)
 3. “AIMI” – Gelir Vergisi: Mülk değerinin 600.000 Euro’yu aşması halinde söz konusu olur.
 4. Damga Vergisi
 5. Altın Vize gayrimenkulünün kiralanması halinde işbu kira üzerinden alınacak vergi.

Türkiye’de Yatırım Yoluyla Vatandaşlık

Türkiye Cumhuriyeti’nde hayata yeni geçirilen bir uygulama olan yabancı yatırımcı programı sayesinde Türkiye sınırları içerisinde 250.000,00 USD (Amerikan Doları) tutarında gayrimenkul yatırımı yapacak olan yabancılara Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı verilmektedir. Yabancı yatırımcının yaptığı vatandaşlık başvurusu neticesinde Türk vatandaşlığına hak kazanmasıyla beraber eşi ve çocukları da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanma hakkına sahip olmaktadırlar.

Türk vatandaşlığının kazanılmasına dair usul ve esaslar temel olarak 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda düzenlenmiştir.

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 12. Maddesinde sayılan hallerde yabancılar, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak kaydıyla genel olarak Türk vatandaşlığının kazanılmasında aranan diğer şartlara bakılmaksızın Cumhurbaşkanlığı’nın kararıyla Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

Yatırım Yoluyla vatandaşlığın kazanılmasında dikkatle ve özenle izlenmesi gereken aşamalar bulunmaktadır. Başvurunun yapılması, başvuru sürecinin takibi ve başvurunun neticesi sonrası süreçleri hukuki bilgi ve ilgi gerektiren süreçlerdir. Bu kapsamda;

Öncelikle alınacak olan gayrimenkulün iyi tespit edilmesi gerekir.

Yatırım yapılan gayrimenkulün/taşınmazın kanunen aranan miktarı sağlayıp sağlamadığı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş olan geçerli lisansa sahip gayrimenkul değerleme uzmanlarının yapacağı gayrimenkul değerleme raporuyla tespit edilmelidir. Bu bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yatırım maksadıyla alınan gayrimenkulün 3 yıl süre ile satılmaması gerekmektedir. Aksi halde başvuru süreci sekteye uğramaktadır Gayrimenkulün 3 yıl süre ile satılmayacağı yabancı yatırımcı tarafından ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Dairesinde düzenlenecek olan resmi kayıtta belirtilmelidir. İlgili resmi kaydın beyanlar hanesine “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesi kapsamında edinim tarihinden itibaren üç yıl içerisinde satılmayacağı taahhüdü vardır.” şerhi düşülür.

Birden fazla gayrimenkul alarak kanunun aradığı değerin sağlanması mümkündür. Alınan gayrimenkullerin değerleme raporlarındaki toplam değerleri üzerinden tespit yapılır. Sağlanması gereken değer Amerikan Doları cinsindendir. Bu değer hesaplanırken işlemin/işlemlerin yapılmış olduğu tarihteki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınır. İşlemler tamamlandıktan sonra ilgili tapu örneği kişiye verilir.

Kanunen aranan Amerikan Doları cinsinden değeri sağladığı uzman raporuyla sabit olan gayrimenkul için “değerleme raporuna” istinaden Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nden “Uygunluk Belgesi” alınması gerekir. Uygunluk Belgesine başvurunun yapılması, başvurunun takip edilmesi ve başvurunun neticelendirilmesi süreçlerinin de dikkat ve özenle takip edilmesi gerekir.

Uygunluk belgesini ve vatandaşlık başvurusunda aranan diğer belgeleri de hazır bulunduran yabancı yatırımcının vatandaşlık başvurusu yapılır.

Yabancı yatırımcının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gayrimenkul alarak Türk vatandaşlığı başvurusu yapabilmesi ve buna hak kazanabilmesi uygulaması genel hatlarıyla bu şekildedir. Başvurunun yapılması, takip edilmesi ve neticelendirilmesi aşamaları hukuki bilgi ve yoğun dikkat gerektirdiğinden bir uzman desteği alınması önerilir.

Kazmaz & Yalçın Hukuk Bürosu olarak müstakbel yatırımcılara özellikle de bu gibi teferruatlı hukuki işlemler gerektiren süreçlerde mutlak surette uzman bilgisi alınmasını tavsiye etmekte ve yabancı ülkede yatırım düşünmeleri halinde de 30 yılı aşkın tecrübemiz ve bilgi birikimimizle müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Daha fazla bilgi için ofisimizle irtibata geçebilirsiniz.

Related Posts

Leave a Reply